Profil absolventa oboru


Inženýrská geodézie

Obor Inženýrská geodézie je tradiční studijní obor vychovávající odborníky pro realizaci technických děl v inženýrsko-průmyslové praxi, při využívání a údržbě kartografických děl, při hospodářských úpravách pozemků, v dopravním a vodním stavitelství, při tvorbě informačních systému s geodetickými a kartografickými prvky a při všech pracích souvisejících s katastrem nemovitosti.
Absolvent oboru může najít uplatnění v oblasti státní správy při budování a údržbě geodetických základů, v katastrálních a pozemkových úřadech, při mapování všeho druhu, tvorbě státního mapového díla, rovněž se podílejí na projekční technologické a organizační přípravě a realizaci staveb, zejména při tvorbě mapových podkladů, vytyčování staveb a jejich součástí v terénu, spolupůsobí při výstavbě a kontrolních měřeních a dokumentaci hotového díla. Absolvent tohoto oboru se uplatní především při výkonu zeměměřických činností podle zákona 200/1994 Sb. a Vyhlášky ČÚZK 31/95 Sb., ale i v těžebních organizacích ve smyslu Vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 jako hlavní důlní měřič.


Důlní měřictví

Obor Důlní měřictví je tradiční moderně koncipovaný obor vychovávající odborníky pro měřické práce především v těžebním průmyslu pro zaměřování a vedení důlních děl, vedení mapové dokumentace, otázky poddolování, ale i při realizaci technických děl v inženýrsko-průmyslové praxi. Nedílnou součástí je i takový základ hornictví, který umožňuje převzít i další technické řídící funkce. Absolvent oboru může najít uplatnění v těžebním průmyslu, při mapování všeho druhu, sledování vlivů poddolování a jejich hodnocení, dále se může uplatnit při geodetických pracích na povrchu stejně jako absolventi oboru geodézie. Absolvent v těžebních organizacích může pracovat nejen ve smyslu Vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 jako hlavní důlní měřič, ale na základě dostatečného hornického vzdělání i v jiných řídicích funkcích. Dále ve smyslu Zákona č. 200/1994 Sb. a Vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů po vykonání předepsané odborné praxe jako úředně oprávněný zeměměřický inženýr.