Seznam absolventů z roku 2006


Absolventi bakalařského studia:

Bc. GLEITZ Radim
   
 • Proveďte zaměření důlního polygonového pořadu a stanovte prorážkové prvky prorážky ražené čelbou a protičelbou pro přípravu porubu 300312 na Dole ČSM -jih.
 •    
 • Make the measurement of polygonal traverse and determine delineative elements of the break - through which is drived by face and face in opposite diraction for preparing of the working face 300312 in mine "ČSM - jih".
 • Bc. CHOŘEMPA Marian
     
 • Měření pohybů a deformací kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II. - Doly.
 •    
 • The meamesurment of movements and deformation of church "sv. Petra z Alkantary" in Karviná II. - Doly.
 • Bc. KISZA Tomáš
     
 • Proveďte kontrolní měření důlního polygonového pořadu a výpočet vytyčovacích prvků prorážky ve sloji 463 Natan na 9. patře dolu Lazy.
 •    
 • Make the control measurment of polygonal traverse and calculate delineative elemants of break - through in coal seam 463 "Natan" on the 9. level of mine "Lazy".
 • Bc. LICHNOVSKÝ Petr
     
 • Proveďte zaměření polygonového pořadu a určete prvky prorážky ražené čelbou a protičelbou pro přípravu porubu ve sloji 041(10A) v II. dobývacím poli na Dole Paskov
 •    
 • Make the measurement of polygonal traverse and determine delineative elements of the break - through which is drived by face and face in opposite diraction for preparing of the working face in seam 041(10A) in II. mining area of mine "Paskov".
 • Bc. PACIOREK Libor
     
 • Proveďte zaměření důlního polygonového pořadu a stanovte prorážkové prvky prorážky ražené čelbou a protičelbou pro přípravu porubu 300201 ve sloji č.30 na Dole ČSM.
 •    
 • Make the measurement of polygonal traverse and determine delineative elements of the break - through which is drived by face and face in opposite diraction for preparing of the working face 300201 in saem no.30 in mine "ČSM".
 • Bc. QUIALA Farnando
     
 • Proveďte nivelační zaměření pozorovací přímky Gd05 na území dobývacího prostoru Paskov - Krmelín. Výsledky měření na pozorovací přímce vyhodnoťte.
 •    
 • Make the levelling measurement of the observation line "Gd05" on mining area "Paskov - Krmelín". Evaluate results of the measurement of this observation line.
 • Absolventi magisterského studia:

  Ing. BACÍK Lubomír
     
 • Kontrola stability bodů polohového bodového pole v dobývacím prostoru Staříč.
 •    
 • The control of stability of points of the position net in mining area of mine "Staříč".
 • Ing. BEDNÁŘ Adam
     
 • Výškové a polohové zaměření silnice č.III/47214 (stan. 2,300 km až 5,536 km) a silnice č. III/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu.
 •    
 • The vertical and horizontal measurement of the road no. III/47214 (stat. 2,300 km to 5,536 km) and the road no. III/47215 (stat. 0,000 km to 1,000 km) including their actual situation.
 • Ing. BOBKOVÁ Jana
     
 • Proveďte zeměření kamenolomu Řeka - Slezský kámen s.r.o. a zpracujte základní mapu lomu.
 •    
 • Make the measurement of stone quarry "Řeka - Slezský kámen s.r.o." and draw up basic map of this quarry.
 • Ing. BOUŠKA Jiří
     
 • Připojení permanentní stanice GPS "VŠB Ostrava" na body DOPNUL.
 •    
 • The connection of permenent station GPS "VŠB Ostrava" to points of system DOPNUL.
 • Ing. DOSTALÍKOVÁ Alžběta
     
 • Obnova katastrálního operátu přepracováním katastrální mapy vyhotovené v soustavě stabilního katastru do systému S-JTSK s porovnáním přesnosti identických bodů.
 •    
 • The renovation of cadastral documentation by the adaptation of cadastral map made in system of stabile cadastre to system S-JTSK with the comparison of the accuracy of identical points.
 • Ing. HANIČÁKOVÁ Denisa
     
 • Vybudování základního bodového pole a vyhotovení základní mapy lomu Velká Čierná I.
 •    
 • The building of bysic point field and the drawing of the basic map of quarry "Velká Čierná I".
 • Ing. FRGALOVÁ Hana
     
 • Obnova katastrálního operátu v KÚ Žalkovice přepracováním souboru geodetických informací.
 •    
 • The renovation of cadastral documentation in cadastral area "Žalkovice" by the adaptation of the file of geodetic information.
 • Ing. HELLEŠÍ Jiří
     
 • Kalibrace digitálního nivelačního přístroje "Sprinter"
 •    
 • The calibration of digital level instrument "Sprinter"
 • Ing. HUMPLÍK Ondřej
     
 • Geodetické práce při výstavbě výrobní haly cihelny v Jezernici.
 •    
 • Geodetic works for the construction of the factory hall of the brickfield in Jezernice.
 • Ing. KELLNEROVÁ Zlata
     
 • Vytyčení hranic lesních pozemků v katastrálním území Ponikev (místní tratě Na skalkách a Za humny).
 •    
 • The delineation of boundaries of wood lands in cadastral area "Ponikev" (local area "Na skalkách" and "Za humny").
 • Ing. KUČERA Stanislav
     
 • Měření pohybů a deformací kostela sv. Máří Magdaleny ve Stonavě a kostela sv. Anny v Polance a kostela sv. Barbory v Loukách nad Olší.
 •    
 • The measurement of movements and deformation of church "sv. Máří Magdaleny" in "Stonava" and church "sv. Anny" in "Polanka" and church "sv. Barbory" in "Louky nad Olší"
 • Ing. MEZIHORÁKOVÁ Jana
     
 • Technická mapa města Jeseník 7-5/341,342.
 •    
 • Technical map of town Jeseník 7-5/341,342.
 • Ing. NEKORANCOVÁ Jana
     
 • Ověření přesnosti digitálního nivelačního přístroje "Sprinter" fy Leica.
 •    
 • The verification of precision of digital level instrument "Sprinter" fy Leica.
 • Ing. NEMRAVA Milan
     
 • Zaměření sedání spodní stavby mostu D201 na rychlostní komunikaci I/48.
 •    
 • The measurement of settlement of the ground construction of bridge D201 of the speed road I/48.
 • Ing. Pavelka Petr
     
 • Zaměření a vyhodnocení vodorovných posunů hrázových bloků vodního díla Kružberk.
 •    
 • The measurement and the eveluation of horizontal movements of blocks of the dam of reservoir "Kružberk"
 • Ing. PĚLUCHA Tomáš
     
 • Kalibrace digitálního nivelačního přístroje "DNA 03" Leica.
 •    
 • The calibration of digital level instrument "DNA 03" Leica.
 • Ing. PIECUCHOVÁ Veronika
     
 • Vybudování základního bodového pole a vyhotovení základní mapy části lomu Lietavská Lúčka.
 •    
 • The building basic point field and the drawing of basic map the active part of quarry "Lietavská Lúčka".
 • Ing. SKUPINA Radek
     
 • Vytyčení vlastnických hranic pozemků v katastrálním území Bystřice nad Olší a vyhotovení geometrického plánu.
 •    
 • The delineation of property boundaries of lands in cadastral area "Bystřice nad Olší" and the drawing of geometric plan.
 • Ing. SLABÝ Václav
     
 • Sledování stability objektu dálničního mostu D202 u Olomouce
 •    
 • The observation of the stability of motorway bridge D202 near Olomouc.
 • Ing. ŠPAČEK Radim
     
 • Vybudování základního bodového pole a vyhotovení základní mapy lomu Rajecká Lesná
 •    
 • The building bysic point field and the drawing of basic map of quarry "Rajecká Lesná".
 • Ing. ŠPLÍCHAL Stanislav
     
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací zemní hráze Pilňok v dobývacím prostoru Dolu Darkov. Měření a vyhodnocení pohybů a deformací kostela sv. Petra z Alcantary v Karviné II - Doly.
 •    
 • The measurement and evaluation of movements and deformation of the earth dam "Pilňok" in mining area of mine "Darkov".The measurement and evaluation of movements and deformation of church "sv. Petr z Alcantary" in "Karviná - Doly".
 • Ing. ŠTAUD Josef
     
 • Měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu lomu Kotouč
 •    
 • The measurement and evaluation of movements of the closing slope of quarry "Kotouč".
 • Ing. TOMALÍK Martin
     
 • Zaměření v vyhodnocení svislých pohybů hrázových bloků vodního díla Kružberk.
 •    
 • The measurement and the evaluation of vertical movements of blocks of the dam of reservoir "Kružberk".
 • Ing. TRIFONOVOVÁ Alena
     
 • Vytvoření prostorového modelu zámku Kunín a kostela Povýšení Svatého Kříže metodou průsekové fotogrammetrie.
 •    
 • The creation of three - dimensional image of castel "Kunín" and church "Povýšení Svatého Kříže" by the method of plane table photogrammetry.
 • Ing. VELKÝ Petr
     
 • Připojení permanentní stanice GPS "Lysá hora" na body DOPNUL.
 •    
 • The connection of GPS permanent station "Lysá hora" to net of DOPNUL points.
 • Ing. ZAPLETAL Pavel
     
 • Transformace měřické sítě ze systému stabilního katastru do S-JTSK pro digitalizaci katastrálních map v katastrílním území Moravská Ostrava.
 •    
 • The transformation of the surveying net from stabile cadastre to S-JTSK for digitalization of cadastral maps in cadastral area "Moravská Ostrava".
 • Ing. ŽABENSKÝ Radek
     
 • Výškové a polohové zaměření silnice č.III/47214(stan. 0,800 km až 2,300 km) a silnice č. III/47215 (stan. 19,068 km až 21,421 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu.
 •    
 • The vertical and horizontal measurement of the road no. III/47214 (stat. 0,800 km to 2,300 km) and road no. III/47215 (stat. 19,068 km to 21,421 km) including their actual situation.